I. TẦM NHÌN

Trên phương châm lấy nền tảng chuyên môn và nghiên cứu khoa học làm trọng tâm, liên tục xây dựng HSTC trở thành Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Xét nghiệm công nghệ cao hàng đầu, phục vụ lợi ích thiết thực của cộng đồng.

With the principle to focus on foundation of specialization and scientific research, we will continuously raise HSTC to become a leading High Technology Scientific Research and Testing Center, giving the practical benefits for the community.


II. SỨ MỆNH

Làm thay đổi tư duy về chăm sóc sức khỏe cho bản thân theo hướng tích cực, đảm bảo mọi người quan tâm hơn đến sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng;
Change the mindset of health care for ourselves in a positive way, ensuring that we are more concerned about our own health, our family and the community;

Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống và mang lại hạnh phúc cho nhân dân;
Providing high quality health care services, contributing to improving the quality of life and bringing happiness to the people;

Tạo lòng tin và giá trị khoa học để phát triển và bền vững;
Create trust and generate  scientific calues for permanent development;

Phát triển con người và chuyên môn để đóng góp cho khoa học, giáo dục;
Improve labour and specialization to contribute to science and education;

Cung cấp sản phẩm, dịch vụ Độc lập – Trung thực – Chính Xác;
Supply products and services in independent-trustful-accurate ways;


III. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Tận tâm
- Trung thực
- Trân trọng
- Đoàn kết và hợp tác
- Đổi mới và sáng tạo